INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
22.09.2011.

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU
"Drogi do szkła i granitu” – szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim (Piechowice - Demitz-Thumitz)
"Wege zu Glas und Granit" - Eine Erlebnisroute zwischen Riesengebirge und Lausitzer Bergland (Piechowice - Demitz-Thumitz)

Partner Wiodący / Lead Partner: Gmina Miejska Piechowice / Gemeinde Piechowice
Partnerzy Projektu / Projektpartner: Gmina Demitz-Thumitz / Gemeinde Demitz-Thumitz Geokompetenzzentrum Freiberg e.V.
Numer wniosku/ Antragsnummer: 100076106
Wartość projektu: 665 641,18 euro

  

OPIS PROJEKTU
Gminy realizujące projekt oprócz wieloletnich tradycji kulturowych (ponad 100 letnia historia wydobycia granitu w Demitz-Thumitz oraz średniowieczna historia szklarska w Piechowicach) posiadają wspólny element wyróżniający je na obszarze wsparcia Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia – jest to rozwój turystyki oparty na tzw. wioskach tematycznych, czyli ukazanie walorów turystycznych regionu poprzez tradycje historyczne i kulturowe. Rzemieślnicze i historyczno-przemysłowe nacechowanie obu gmin uwarunkowały powstanie jedynego w swoim rodzaju tematycznego krajobrazu kulturowego, który nie jest do tej pory wykorzystywany turystycznie.
 Stworzenie wspólnej oferty turystycznej oparta jest na opracowaniu Szlaku Przeżyć Szkło-Granit między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim, który ma swój początek i koniec w tzw. Obszarach Przeżyć – „Szklany Ogród” w Piechowicach i „Muzeum przeżyć Stara Szlifiernia Kamienia” w Demitz-Thumitz. Szlak Przeżyć Szkło-Granit reprezentują odtworzenie historycznie nacechowanej przestrzeni gospodarczej Karkonoszy i Pogórza Łużyckiego opartej na rzemiośle i handlu.
 Koncepcja modernizacji „Szklanego Ogrodu” w Piechowicach  przewiduje remont parku miejskiego. Remont rozszerza funkcjonalności parku. Powstaną nowe miejsce plenerowe dostosowane do przeprowadzania warsztatów obróbki granitu i kryształu, prezentacji i prelekcji multimedialnych ukazujących tradycje historyczne jak i współczesne możliwości obróbki i zastosowania szkła i granitu przez partnerów projektu. Poza tym zostanie stworzone miejsce spotkań mieszkańców. Modernizacja parku będzie polegała m.in. na remoncie ścieżek, wymianę zniszczonych ławek, koszy i lamp, oraz prezentacji małej architektury. W ten sposób zostanie stworzone szczególne miejsce w którym odbywać się będą pokazy, warsztaty, spotkania. Zaplanowano także stworzenie szczególnych, specjalnie podświetlanych stref w których pokazywane będą wyroby z granitu i kryształu z obu gmin z różnego okresu historycznego (także wspólne wyroby wytworzone w ramach wspólnych warsztatów, spotkań). Ogólna koncepcja parku oparta jest na wzajemnym przenikaniu się i uzupełnianiu granitu i szkła. Sposób i forma wykorzystania obu materiałów powinna pobudzać odwiedzających z obu regionów/krajów do zainteresowania się ofertą turystyczną obu gmin i pozwolić im poznać i przeżyć dziedzictwo kulturowo – historyczne Gminy Miejskiej Piechowice i Gminy Demitz-Thumitz. Ze względu na położenie, infrastruktura „Szklanego Ogrodu” w pełni dostosowana będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 Koncepcja modernizacji „Muzeum przeżyć Stara Szlifiernia Kamienia” w Demitz-Thumitz polega na rewitalizacji zespołu historycznego ówcześnie działającej szlifierni kamienia. Budynek warsztatu zostanie odbudowany na zewnątrz i obszarze wewnętrznym zgodnie z duchem ochrony zabytków, żeby zaprezentować odwiedzającym obieg surowców podczas obróbki granitu. W ten sposób odwiedzający będą sami poznawać maszyny do obróbki granitu, historyczny dźwig do rozładunku, sieć kolejową do transportu kamieni obrabianych oraz natryski dla pracowników. Zostanie stworzone pomieszczenie dla odwiedzających, służące prezentacjom, warsztatom i organizowaniu imprez oraz obszar na toalety publiczne. W historycznym warsztacie i w pomieszczeniu dla odwiedzających turysta może poznać stare i współczesne metody obróbki manienia. W obszarze zewnętrznym odwiedzający będą przeżywać małe formy plastyczne z kamienia, szkła i innych materiałów, które powstaną we współpracy z Piechowicami oraz innymi instytucjami i przedsiębiorstwami współpracującymi.
 Projekt zakłada przeprowadzenie 4 warsztatów mających na celu ukazanie tradycji rzemieślniczych obu gmin. Podczas 2 warsztów – każdorazowo jednym w Piechowicach i Demitz-Thumitz – zarówno mieszkańcy różnych grup wiekowych jak i przedstawiciele firm, stowarzyszeń, instytucji i gestorów będą integrowani z ideą projektu.
 Przeprowadzonych zostanie również 8 otwartych komisji eksperckich dla partnerów projektu i osób zainteresowanych, w celu zagwarantowania wspólnej realizacji projektu i szerszej akceptacji i przeniknięcia tematu do regionu. Treściami spotkań komisji eksperckich są między innymi opracowanie merytoryczne i wytyczenie „Szlaku Przeżyć Szkło – Granit, utworzenie dwóch „Obszarów Przeżyć”, wydanie publikacji (mapy i ulotek), realizacja pracy związanej z publikacjami (na przykład Internet i media), merytoryczne przygotowanie warsztatów, koncepcji wystawy objazdowej, określenie wspólnych działań dla skutecznego promowania wspólnej oferty turystycznej.
Zarówno w Obszarze Przeżyć „Szklany Ogród” jak i Obszarze Przeżyć „Starej Szlifierni Kamienia” umieszczone zostaną wspólnie opracowane tablice informacyjne opisujące „Szlak Przeżyć” Szkło – Granit oraz tradycje i główne atrakcje kulturowo-historyczne związane z rzemiosłem po obu stronach granicy. W ramach projektu wydane zostaną także 3 publikacje: mapa „Szlak Przeżyć” Szkło – Granit oraz ulotki dotyczące tradycji szklarskich w Piechowicach i obróbki Granitu w Demitz-Thumitz.
 Na potrzeby skutecznej promocji wspólnej oferty turystycznej opracowana i zrealizowana zostanie koncepcja wystawy objazdowej. Wystawa objazdowa będzie informować o atrakcjach turystycznych na Szlaku Przeżyć Szkło-Granit, o materiałach szkło i granit oraz prezentować ich tradycyjne wytwarzanie i zastosowanie. Poza tym będzie 5 opracowanych wspólnie w czasie trwania projektu artykułów merchandisingowych. Opracowane zostanie także wspólne logo projektu, dla wizualnej identyfikacji wizualna projektu, i trwała poprawa rozpoznawalności i postrzegania oferty turystycznej Piechowic i Demitz-Thumitz.
 Bardzo istotną rolę w promocji oferty turystycznej obu gmin pełnił będzie wspólnie opracowany i uruchomiony Portal Internetowy, w którym znajdą się wszystkie informacje dotyczące projektu, oferty turystycznej a także wydarzeń kulturalnych, społecznych i artystycznych w gminach partnerskich oraz na pograniczu.

 PROJEKTBESCHREIBUNG
 In der Projektumsetzung haben die Gemeinden außer den langjährigen Kulturtraditionen (über 100 Jahre Granitabbausgeschichte in Demitz-Thumitz und mittelalterliche Glasgeschichte in Piechowice) ein gemeinsames Element, welches sie auf dem Fördergebiet des Programms der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Polen-Sachsen auszeichnet – es ist Tourismusentwicklung, auf sog. Themendörfer stützend, also Darstellung der touristischen Vorteile der Region durch kulturelle und historische Traditionen. Die handwerkliche, industriegeschichtliche Prägung der Gemeinden bedingte die Entstehung einer einzigartigen, thematischen Kulturlandschaft, die touristisch bisher nicht genutzt wird.
 Die Entwicklung eines gemeinsamen, touristischen Angebots stützt sich auf die Erarbeitung einer Erlebnisroute Glas und Granit zwischen Riesengebirge und Lausitzer Bergland, die ihren Beginn und ihr Ende in den sog. Erlebnisbereichen – "Gläsernen Garten" in Piechowice und "Erlebnismuseum Alte Steinschleiferei“ in Demitz-Thumitz hat. Die Erlebnisbereiche repräsentieren die Wiederherstellung eines historisch geprägten Wirtschaftsraumes vom Riesengebirge und Lausitzer Bergland, welcher auf Handwerk und Handel zurückgeht. 
 Das Modernisierungskonzept des „Gläsernen Gartens“ in Piechowice sieht Revitalisierung (Renovierung) eines Stadtparks. Die Revitalisierung erweitert die Funktionalitäten des Parks. Es entstehen neue Freilichtstände für Granit- und Glasbearbeitung, für Präsentationen und multimediale Vorträge, die die historischen Traditionen wie modernen Bearbeitungs- und Verwendungsmöglichkeiten von Glas und Granit durch die Projektpartner zeigen. Außerdem wird eine Begegnungsstätte für die Einwohner geschaffen. Die Parkmodernisierung beruht u a. auf Erneuerung von Pfaden, dem Auswechseln von abgenutzten Bänken, Abfalleimern und Lampen sowie der Präsentation von Kleinarchitektur. Damit wird ein besonderer Standort für Aufführungen, Workshops und Begegnungen geschaffen. Geplant sind weiterhin besondere speziell, beleuchtete Stellen, an denen die Granit- und Kristallerzeugnisse beider Gemeinden aus verschiedenen Perioden ausgestellt werden. Das allgemeine Parkkonzept stütz sich auf gegenseitige Interferenz und Ergänzung von Granit und Glas. Die Art und Verwendung beider Stoffe soll bei den Besuchern aus beiden Regionen / Ländern  das Interesse am touristischen Angebot der beteiligten Gemeinden wecken und erlauben, das kulturell und historische Erbe der Stadtgemeinde Piechowice und der Gemeinde Demitz-Thumitz wahrzunehmen und zu erleben. Aufgrund seiner Lage wird die Infrastruktur des „Gläsernen Gartens" völlig behindertengerecht gebaut sein.
 Das Konzept für die Erstellung eines "Erlebnismuseums Alte Steinschleiferei“ in Demitz-Thumitz beruht auf der Revitalisierung eines historischen Ensembles einer ehemaligen funktionsfähigen Steinschleiferei. Das Werkstattgebäude wird in der Außenhülle und im Innenbereich unter denkmalgerechten Gesichtspunkten saniert, um Besuchern den Werkstoffkreislauf der Granitbearbeitung vorzuführen. So erleben die Besucher Steinbearbeitungsmaschinen, einen historischen Entladekran, ein Schienennetz für den Transport der Werkstücke sowie die Schauer für die Steinarbeiter. Es wird ein Besucherraum für Präsentationen, Workshops und Veranstaltungen entstehen sowie ein Bereich für öffentliche Toiletten. In der historischen Werkstatt sowie im Besucherraum kann der Tourist alte und moderne Steinbearbeitung multimedial kennenlernen. Im Außengelände erleben die Besucher Kleinplastiken aus Stein, Glas und anderen Materialien, welche in Zusammenarbeit mit Piechowice sowie kooperierenden Institutionen und Unternehmen entstehen.
 Das Projekt setzt die Durchführung von 4 Workshops voraus. In 2 Workshops – jeweils einem in Piechowice und einem in Demitz-Thumitz - werden sowohl die Einwohner verschiedener Altersgruppen als auch Vertreter von Firmen, Vereinen, Institutionen und Tourismusdienstleistern in den Projektgedanken integriert.
 Es werden zudem 8 offene Fachausschusstreffen für Projektpartner und interessierte Personen durchgeführt, um eine gemeinsame Projektumsetzung zu gewährleisten und breite Akzeptanz und Durchdringung des Themas in der Region zu erreichen. Die Inhalte der Fachausschusstreffen sind unter anderem die  inhaltliche Erarbeitung und Absteckung der "Erlebnisroute Glas – Granit“, die Entwicklung der zwei „Erlebnisbereiche“ die Konzeption der Publikationen (Routenkarte und Flyer), die Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit (zum Beispiel Internet und Medien), die inhaltliche Vorbereitung der Workshops, des Konzepts der Wanderausstellungsowie die Bestimmung von gemeinsamen Aktivitäten zur erfolgreichen Förderung des gemeinsamen touristischen Angebots.
In den Erlebnisbereichen – "Gläserner Garten" und „Alte Steinschleiferei" werden je eine gemeinsam gestaltete Informationstafel mit der Beschreibung der „Erlebnisroute Glas – Granit“ sowie der kulturellen und historischen Hauptattraktionen im Zusammenhang mit dem Handwerk auf beider Seiten der Grenze aufgestellt werden. Im Projektrahmen werden 3 Publikationen herausgegeben: Die Karte „Erlebnisroute Glas – Granit sowie 2 Flyers zu den Traditionen der Glasbearbeitung  in Piechowice und zu den Traditionen der Steinbearbeitung in Demitz-Thumitz.
 Zur erfolgreichen Förderung des gemeinsamen touristischen Angebots wird ein Konzept für eine Wanderausstellung erarbeitet und umgesetzt. Die Wanderausstellung informiert über die touristischen Attraktionen in der Erlebnisroute Glas – Granit sowie über die Werkstoffe Glas und Granit sowie ihrer traditionellen Herstellung und Verwerdnung. Außerdem werden 5 im Projekt gemeinsam gestaltete Merchandising-Artikel e sowie ein gemeinsames Logo des Projekts entwickelt, um eine visuelle Projekt-Identifizierung und nachhaltige Verbesserung der Erkennbarkeit und Wahrnehmung des touristischen Angebots von Piechowice und Demitz-Thumitz zu erreichen.
 Eine weitere sehr wichtige Rolle für die Förderung des touristischen Angebots beider Gemeinden wird das gemeinsam zu entwickelnde und einzupflegende Internetportal spielen, wo alle Informationen über das Projekt, das touristische Angebot sowie die kulturellen, sozialen und künstlerischen Events der Partnergemeinden und im Grenzgebiet dargestellt werden.

 
Cel szczegółowy Programu:
Poprawa wspólnej oferty turystycznej dzięki współpracy


 Spezifische Programmziel:
Verbesserung gemeinsamer touristischer Angebote durch Kooperation


 Jakościowe rezultaty projektu:
Podjęcie, rozwój i wzmocnienie współpracy pomiędzy gminami, mieszkańcami, stowarzyszeniami, przedsiębiorstwami, instytucjami;
Poprawa turystycznej infrastruktury i ofert obu gmin;
Odbiór wspólnej tradycji historycznej.


 Qualitative Projektergebnisse:
Aufnahme, Entwicklung und Stärkung der Kooperation zwischen den Gemeinden, Einwohnern, Vereinen, Unternehmen, Institutionen;
Verbesserung der touristischen Infrastruktur und Angebote beider Gemeinden;
Wahrnehmung gemeinsamer historischer Tradition


 Grupa docelowa projektu:
Mieszkańcy wszystkich grup społecznych; stowarzyszenia obu regionów i gmin; przedsiębiorstwa, urlopowicze aktywni i tradycyjni; oferenci wycieczek kulturoznawczych, touroperatorzy.

 Zielgruppe des Projektes:
Einwohner aller Altersgruppen; Vereine beider Regionen und Gemeinden; Unternehmen; Aktiv- und Bildungsurlauber; Anbieter für Kulturreisen; Tourismusdienstleister.

 

Zmieniony ( 22.09.2011. )
 
« poprzedni artykułMiasto w obiektywie
foto19.jpg

design by www.treephoto.pl