Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
22.12.2011.

dot.: postępowania przetargowego prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 
        stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 113,    
        poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami) – ustawy  nie stosuje się - na wykonanie usługi
        polegającej na sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla  projektu pn.:
        „Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej
        Piechowice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
        Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

 Zamawiający – Gmina Miejska Piechowice, w imieniu, której działa Burmistrz Miasta Piechowice, z siedzibą 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49,   zawiadamia, że w przetargu jak w tytule, najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Usługowo-Handlowa „PROJEKT-M” Czesław Mysona, z siedzibą 58-560 Jelenia Góra, ul. Lelewela 9, która zaoferowała wykonanie zamówienia za cenę: 38.130,00 zł (brutto wraz z podatkiem VAT).

Jednocześnie informujemy, że w odpowiedzi na publiczne zaproszenie do składania propozycji cenowych (ofertowych) ogłoszone w dniu 14.12.2011 r. na stronie internetowej Zamawiającego http://www.piechowice.pl Zamawiający otrzymał  następujące oferty, którym przyznał punktację wg jedynego kryterium tj. kryterium najniższej ceny:

Lp.
Nazwa i adres oferenta
Cena oferty
Przyznana punktacja
1
Firma Usługowo-Handlowa „PROJEKT-M” Czesław Mysona, 58-560 Jelenia Góra, ul. Lelewela 9
38.130,00 zł
100,00 pkt
2
MIKROTERM Andrzej Burdynowski
58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 150 
43.050,00 zł
88,57 pkt

Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę (ofertę z najniższą ceną, która otrzymała najwyższą ilość punktów) tj.: Pana Czesława Mysona prowadzącego działalność gospodarczą pn. Firma Usługowo-Handlowa „PROJEKT-M” Czesław Mysona z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lelewela 9, zapraszamy do podpisania umowy, które odbędzie się w dniu 03 stycznia 2012 r. o godzinie 14:00 w Urzędzie Miasta Piechowice, pok. nr 14 II piętro.


   
Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf          

Zmieniony ( 09.01.2012. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »Miasto w obiektywie
foto19abbb.jpg

design by www.treephoto.pl