Chcemy być lepsi
Redaktor: Administrator   
16.08.2011.

Gmina Miejska Piechowice informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Chcemy być lepsi” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


I. Nazwa i dane teleadresowe Beneficjenta:
Gmina Miejska Piechowice
58-573 Piechowice
ul. Żymierskiego 49
tel. 075 7548900
fax. 075 7612274

II. Wartość całkowita projektu  - 57 475,70 zł
Wkład środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 48 854,35 zł
Dotacja celowa z budżetu krajowego – 8 621,35 zł

III. Okres realizacji projektu – sierpień 2011 – styczeń 2013r.

IV. Cel projektu:
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas 1-3 w Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach a przede wszystkim:
- zwiększenia umiejętności czytania i pisania u dzieci z zaburzeniami w tym zakresie,
- wzrost umiejętności matematycznych u dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematycznej,
- poprawa wymowy uczniów z problemami logopedycznymi,
- poprawa umiejętności poprawnego i skutecznego komunikowania się z drugą osobą
u zdiagnozowanych uczniów,
- poszerzanie wiedzy przyrodniczo-matematycznej uczniów zdolnych.

V. Grupa docelowa:
Projektem objętych zostanie 65 uczniów uczęszczających do klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach. Wsparcie skierowane jest także do instytucji oświatowej - Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach.

VI. Zakres projektu:
1. Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją. Zajęcia obejmować będą 4 grupy x 5 uczniów w wymiarze 60h na grupę w ciągu trzech semestrów,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Zajęcia obejmować będą 2 grupy –jedną 4-osobową i jedną 5-osobową, w wymiarze 60h na grupę
w ciągu trzech semestrów,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy -obejmować będą 3 grupy x 5 uczniów w wymiarze 60h na grupę w ciągu trzech semestrów,
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. Zajęcia obejmować będą 1 grupę x 3 uczniów, w wymiarze 60h na grupę w ciągu trzech semestrów,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych. Zajęcia obejmować będą 2 grupy x 9 uczniów w wymiarze 60h na grupę w ciągu trzech semestrów,
2. Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach w sprzęt specjalistyczny
i pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia w/w zajęć.

3. Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach w urządzenie wielofunkcyjne oraz zestaw mebli.

Zmieniony ( 22.08.2011. )