Wybór najkorzystniejszej oferty- zajęć dydaktyczne
Redaktor: Administrator   
30.08.2011.
„Człowiek – najlepsza inwestycja”
Projekt „Chcemy być lepsi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci  ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych  dysleksją, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,  dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęć socjoterapeutycznych i  psychoedukacyjnych, dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej oraz  zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych w związku z  realizacją projektu pn. „Chcemy być lepsi” w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki 2007-2013.

 Zamawiający, na podstawie przepisu Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 wraz z póź. Zm.) informuje:
szczegóły do pobrania »