Zapytanie ofertowe
Redaktor: Administrator   
03.10.2012.

„Człowiek – najlepsza inwestycja”
Projekt „Chcemy być lepsi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Miejska Piechowice
58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49
fax. 075 76 12 274, tel. sekretariat 075 75 48 900
realizując zamówienie na podstawie Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity z 2010r. Dz. U. NR 113, poz. 759 ze zmianami)
 
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na usługę:
dostawa tonerów dla urządzenia wielofunkcyjnego Canon i-SENSYS MF 8330CDN w związku z realizacją projektu pn. „Chcemy być lepsi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
9.2.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej (ofertowej):
a) Propozycja cenowa (ofertowa) może być złożona w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Piechowice, ul. Żymierskiego 49, 58-573 Piechowice, drogą elektroniczną na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , lub faksem na numer: 075 7612274.
b) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
c) Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,
d) Ma obejmować całość zamówienia

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa oryginalnego kompletu tonerów (4 szt.) do urządzenia wielofunkcyjnego Canon i-SENSYS MF 8330CDN.
Kolory: black, cyan, yellow, magenta.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia wystawienia zlecenia – 2 tygodnie.

4. Propozycja cenowa (ofertowa)  ma być sporządzona na Formularzu propozycji cenowej (ofertowej) wg załączonego wzoru – Załącznik nr 1.

5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej):
Zaproponowana przez Oferenta cena ma zawierać:
- cenę brutto w tym podatek VAT według obowiązującej stawki.
6. Propozycje cenowe (ofertowe) będą oceniane wg. następującego kryterium oceny ofert:
7.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował jednym kryterium:
CENA – 100%.
Cena – A(X):
a) Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w propozycjach cenowych (ofertowych) na wykonanie zamówienia objętego nn. zaproszeniem.
b) Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
          C min
    A(x) = ------------- x 100
         C (x)
gdzie: 
A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny w danym zadaniu
C min – cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na dane zadanie objęte zaproszeniem do złożenia oferty,
C(x) – cena zawarta w ofercie „x” na dane zadanie
7.2. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego propozycja cenowa (ofertowa) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w nn. zaproszeniu oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, tj. otrzyma najwyższą ilość punktów – najniższa cena oferty.

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):
Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia  12 października 2012r. do godziny 9:00, w jednej z form wyszczególnionych w pkt. 1 niniejszego zaproszenia.
 Publiczny wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w dniu 12 października 2012r. o godzinie 9:30. w Urzędzie Miasta  Piechowice, pok. nr 14 II piętro.

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty bądź jej odrzuceniu Zamawiający powiadomi Oferentów poprzez wywieszenie ogłoszenia na miejskiej tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego – www.piechowice.pl.

9. Informacje dotyczące realizacji zamówienia:
Realizacja zamówienia nastąpi w terminie do dwóch tygodni od daty dostarczenia wybranemu oferentowi Zlecenia wystawionego przez Zamawiającego.

10. Unieważnienie zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione, jeżeli:
1. Nie zostanie złożona, co najmniej jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
2. Ceny we wszystkich złożonych ofertach będą wyższe od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie usługi.


11. Osoba do kontaktu:
Jarosław Bumażnik  Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej - tel. 075 75 48 914

12. Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Wzór propozycji cenowej (ofertowej).

Burmistrz Miasta Piechowice
 Witold Rudolf