Informacja
Redaktor: Administrator   
26.02.2013.

 Informuje się mieszkańców, że konsultacje w sprawie wyłączenia  Michałowic, Górzyńca, Piastowa i Pakoszowa z części Miasta Piechowice i zmiany nazwy rodzajowej na wieś przeprowadzone będą tylko z uprawnionymi  mieszkańcami. Zgodnie z Uchwałą Nr 212/XL/2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Piechowice, za uprawnionego mieszkańca uważa się osobę, która posiada najpóźniej w dniu konsultacji czynne prawo wyborcze do Rady Gminy i której miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze objętym konsultacjami. Zgodnie z art. 10 §1 pkt 3 lit. a  ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zmianami) czynne prawo wyborcze do Rady Gminy ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej gminy.
Osoby, które mieszkają na terenie Gminy bez zameldowania a chcący wziąć udział w powyższych konsultacjach powinny zgłosić się do Urzędu Miasta w Piechowicach pokój nr 8, celem złożenia oświadczenia o stałym zamieszkaniu i dokonania stosownego wpisu do list.

oświadczenie »

 

Zmieniony ( 26.02.2013. )