Informacja dla mieszkańców
Redaktor: Administrator   
05.07.2013.
ImageZ dniem 1 lipca br. wejdzie w życie nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, który obowiązywać będzie na terenie gminy miejskiej Piechowice. W związku z rozstrzygnięciem drugiego przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy usługę tę świadczyć będzie konsorcjum składające się z firm: SIMEKO Sp. z o.o. oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Przypominamy Państwu, iż obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników na odpady. Pojemniki na odpady w dzień odbioru odpadów należy wystawić przed nieruchomość, a w przypadku gdy posesja jest ogrodzona przed ogrodzenie nieruchomości.  W trakcie pierwszego odbioru odpadów każdy właściciel nieruchomości otrzyma harmonogram odbioru odpadów, według którego we wskazane dni odbierane będę poszczególne frakcje, tj. odpady zmieszane, szkło oraz bioodpady. Harmonogram odbioru odpadów został również dołączony do wydanego Informatora oraz podany zostanie na stronie internetowej miasta Piechowice i w sposób zwyczajowo przyjęty.

W najbliższym czasie każdy właściciel nieruchomości, który złożył odpowiednią deklarację otrzyma korespondencję skierowaną przez Urząd Miasta w Piechowicach, w której wskazany zostanie indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę należy uiszczać co miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca, którego okres ponoszenia opłaty dotyczy. Zatem pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacić na indywidualny nr rachunku bankowego do 15 lipca bieżącego roku. Wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy z przyczyn różnych nie wypełnili jeszcze odpowiedniej deklaracji prosimy o ich pilne składanie w sekretariacie Urzędu Miasta w Piechowicach.
Proszę pamiętać również, iż w przypadku zaistnienia zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiana liczby osób przebywających na nieruchomości) lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych (np. w przypadku nieruchomości niezamieszkałych zmiana liczby pojemników na odpady) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany, zaznaczając na deklaracji, iż jest to korekta. Do korekty deklaracji należy załączyć pisemne uzasadnienie złożenia korekty. Opłatę w zmienionej wysokości należy uiścić za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Właściciele nieruchomości, którzy zdeklarowali, że będą zbierać odpady w sposób selektywny, prowadzić będą następujący model zbiórki:
szkło typu: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach, butelki po napojach alkoholowych, należy gromadzić w osobnym pojemniku lub worku koloru zielonego albo w pojemniku lub worku z napisem „szkło”;
odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne i zielone) typu: obierki i resztki warzyw i owoców, fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek i łupiny orzechów, resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, części roślinne (kwiaty doniczkowe, kwiaty cięte), skoszona trawa, połamane gałęzie drzew i krzewów, liście należy gromadzić                        w pojemniku lub worku koloru brązowego albo w worku koloru czarnego z napisem „bio”;
odpady zmieszane (pozostałe odpady) należy gromadzić w pojemniku lub worku koloru czarnego albo w pojemniku lub worku z napisem „zmieszane”.
Właściciele nieruchomości zamiast gromadzić bioodpady w pojemnikach lub workach mogą poddać je procesowi kompostowania w przydomowych kompostownikach.
Należy zatem pamiętać, iż w przypadku segregacji odpadów, ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych należy wydzielać odpady szkła i bioodpady. Tylko tak prowadzona segregacja odpadów na nieruchomości opisana w powyższym zakresie upoważnia mieszkańców gminy Piechowice do ponoszenia pomniejszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Niezależnie od sposobu zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości, tj. w sposób selektywny lub nieselektywny, właściciele nieruchomości będą nadal mogli korzystać z punktów do segregacji odpadów, tzw. gniazd. Informacje podane poniżej pozwolą Państwu przybliżyć wiedzę jak prawidłowo segregować odpady w gniazdach do segregacji:
Pojemnik na papier i tekturę (niebieski)
Wrzucamy:
- gazety, książki, katalogi, zeszyty;
- papierowe torby i worki, papier szkolny, biurowy;
- kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania;
- kartony i tektura pokryta folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach).
Nie wrzucamy:
- tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych opakowań po maśle, margarynie i twarogu);
- kalki, papieru technicznego i faksowego, tapet, odpadów higienicznych (np. pieluchy, waciki).

Pojemnik na szkło (zielony)
Wrzucamy:
-butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
- butelki po napojach alkoholowych;
- szklane opakowania po kosmetykach.
Nie wrzucamy:
- porcelany i ceramiki, doniczek, fajansu, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów;
- ekranów i lamp telewizyjnych;
- luster, szyb samochodowych.

Pojemnik na plastik i metale (żółty lub siatkowy)
Wrzucamy:
- puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET);
- puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości;
- plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach);
- plastikowe zakrętki, folię i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach, konserwach);
- drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia).
Nie wrzucamy:
- butelek po olejach spożywczych i samochodowych;
- opakowań po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach;
- styropianu, gumy, butelek z jakąkolwiek zawartością;
- puszek po farbach, baterii, opakowań po aerozolach, lekach;
- opakowań po środkach chwasto czy owadobójczych, sprzętu AGD.

Odpady, których nie należy wrzucać do pojemników do segregacji odpadów, należy gromadzić w pojemnikach na odpady zmieszane lub przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (tzw. PSZOK).

PSZOK zlokalizowany będzie na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Piechowicach przy ul. Bocznej 15, do którego mieszkańcy będą mogli przekazać bezpłatnie następujące rodzaje odpadów komunalnych:
a) papier i makulatura do pojemnika koloru niebieskiego w zakresie opisanym powyżej,
b) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe do pojemnika koloru żółtego w zakresie opisanym powyżej,
c) szkło do pojemnika koloru zielonego w zakresie opisanym powyżej,
d) przeterminowane leki i chemikalia,
e) zużyte baterie i akumulatory;
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
h)  zużyte opony,
i) tekstylia, w tym ubrania
j) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 100 kg/mieszkańca/ rok.
W ramach funkcjonowania PSZOK  prowadzona będzie również dwa razy w roku mobilna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych. Pierwsza mobilna zbiórka przeprowadzona zostanie na terenie gminy po wakacjach.
Wszelkich informacji na temat nowego systemu gospodarki odpadami zasięgnąć można                    w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta w Piechowicach w pokoju nr 3 oraz pod nr                    tel. 75 75 48 923, 75 75 48 915.

Zmieniony ( 05.07.2013. )