Projekt / projekt
27.07.2009.

  

Projekt rozpoczęty zgodnie z harmonogramem realizacji projektu dnia 01.07. 2009 r. Projekt započal v souladu s harmonogramem realizace projektu dne 1.7.2009. 

 

Partner wiodący / vedoucí partner

  • Miasto Piechowice / Město Piechowice

 

Partnerzy projektu/ partneri projektu

Zmieniony ( 29.06.2011. )
 
Wspólna realizacja projektu
29.06.2011.
 Partnerzy   współpracy zrealizowali   wszystkie zaplanowane działania  projektu zgodnie
z  harmonogramem w okresie 1.07.2009r. -30.06.2011r. Do projektu Gminy Partnerskie wprowadziły  najpilniejsze  zadania ujęte  w  „Programie poprawy stanu bezpieczeństwa na wypadek wystąpienie klęsk żywiołowych w Karkonosko- Izerskim pasie transgranicznym” opracowanym  przez Zespół ds.Przygotowania Projektu na etapie  wspólnego przygotowania projektu.
Zmieniony ( 29.06.2011. )
Czytaj
 
Společná realizace projektu
29.06.2011.
 Spolupracující partneři realizovali všechny činnosti plánované v projektu v souladu s
harmonogramem v období 1.07.2009 - 30.06.2011. Do projektu umístily partnerské obce nejnaléhavější úkoly obsažené v "Programu zlepšení bezpečnostní situace v případě ohrožení živelnými katastrofami v krkonošsko-jizerském přeshraničním pásmu," vypracovaný společným projektovým týmem v etapě společné přípravy projektu.
Zmieniony ( 29.06.2011. )
Czytaj
 
Nazwa projektu
27.07.2009.

 Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym

Projekt wspólfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska

Zmieniony ( 27.07.2009. )
 
název projektu
27.07.2009.

 Tvoření integrovaných polsko-českých struktur spolupráce v oblasti předcházení a odstraňování následků živelných pohrom v přeshraničním pásmu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu přehraniční spolupráce Česka republika – Polska republika a z prostředků státního rozpočtu ČR.

Zmieniony ( 27.07.2009. )
 
Opis projektu
27.07.2009.
 Gminy partnerskie położone  są  przy granicy państwowej w paśmie górskim i połączone drogą międzynarodową A3 oraz gęstą siecią transgranicznych szklaków turystycznych. Włączenie do strefy Schengen znacznie zintensyfikowało transgraniczny ruch turystyczny.  Siedliska mieszkalne i obiekty turystyczne  zlokalizowane są w  trudnodostępnych terenach gorskich. Istotnym zagrożeniem dla budowania przewag konkurencyjnych jest wysoka koncentracja problemów związanych z występowaniem klęsk żywiołowych o zasięgu transgranicznym, które dewastują obszary cenne przyrodniczo, powodując  straty materialne i zagrażając  życiu ludzi. Gminy  parterskie osiągają dobre efekty we  współpracy   w zakresie  prewencji przeciwpożorowej w pasie transgranicznym.
Zmieniony ( 27.07.2009. )
Czytaj
 
popis projektu
27.07.2009.
 Partnerské obce jsou situovány u státních hranic v horském pásmu a jsou spojeny mezinárodní komunikací A3 a také sítí turistických stezek. Připojení do Šengenského prostoru zintenzivnilo transhraniční turistický ruch. Obytná střediska a turistické objekty jsou umístěny v těžko dostupných horských terénech. Podstatným ohrožením je pro budování konkurenční převahy vysoká koncentrace problémů spjatých s výskytem živelných pohrom s transhraničním dopadem, které devastují cenné přírodní lokality, což má za následek materiální ztráty a ohrožení lidských životů. Partnerské obce již v součsné dobře spolupracují v oblasti protipožarni prevence v hraničnim pásmu.
Zmieniony ( 27.07.2009. )
Czytaj
 
Główne cele
27.07.2009.
 Tworzenie transgranicznych modułów postępowania prewencji i  minimalizowania skutków klęsk żywiołowych w obszarze pogranicza. Pomimo  barier językowych projekt  upowszechni transgraniczny sposób myślenia i wypracuje  mechanizmy partnerstwa transgranicznej samoorganizacji w sytuacjach zagrożenia żywiołami.  Projekt zmniejszy  powodowany żywiołami  potencjał szkód w zasobach przyrodniczych  i wzmocni  dostępność komunikacyjną pogranicza poprzez  przywracanie po wypadkach drożności drogi A3.
Zmieniony ( 27.07.2009. )
 
Hlavní cíle
27.07.2009.
 Tvoření transhraničnch modulů řízení pro prevenci a zmírňování následků živelných pohrom v oblasti polsko-českého pohraničí.
Přes jazykovou bariéru rozšíří přeshraniční způsob myšlení a vypracuje mechanizmy přeshraničního partnerství a samoorganizaci v situacích ohrožení živly. Projekt zmenši potenciál škod v přírodních zdrojích vyvolaný živly a zlepší dopravní dostupnost pohraničí navrácením plynulostí dopravy po nehodách na přeshraniční dopravní tepně silnici A3.
Zmieniony ( 27.07.2009. )
 

design by www.treephoto.pl