Wspólna realizacja projektu PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
29.06.2011.
 Partnerzy   współpracy zrealizowali   wszystkie zaplanowane działania  projektu zgodnie
z  harmonogramem w okresie 1.07.2009r. -30.06.2011r. Do projektu Gminy Partnerskie wprowadziły  najpilniejsze  zadania ujęte  w  „Programie poprawy stanu bezpieczeństwa na wypadek wystąpienie klęsk żywiołowych w Karkonosko- Izerskim pasie transgranicznym” opracowanym  przez Zespół ds.Przygotowania Projektu na etapie  wspólnego przygotowania projektu.

Zakres projektu zatwierdzony przez Wspólny Sekretariat Projektu i Komitet Monitorujący był następujący:
• adaptacja pomieszczeń w siedzibie Ochotniczej Straży  Pożarnej w Piechowicach na Transgraniczne Centrum Ewakuacji i Pomocy Ludności
• zakup  4  pojazdów specjalistycznych o uzupełniających się funkcjach ratowniczo-bojowych ,
• zakup sprzętu prewencyjno-ratowniczego i skutera śnieżnego
•  przeprowadzenie   trzech transgranicznych warsztatów
•  przeprowadzenie  wspólnych ćwiczeń szkoleniowych z udziałem nowo zakupionych pojazdów i sprzętu prewencyjno-ratowniczego oraz z wykorzystaniem procedur wypracowanych na warsztatach   .
• promocja projektu

Transgraniczne Centrum Ewakuacji i Pomocy Ludności jest  bazą lokalową  dla rozszerzania  zinstytucjonalizowanych form współpracy pomiędzy Partnerami Projektu oraz innymi podmiotami z obu stron pogranicza zainteresowanymi współpracą w dziedzinie ochrony  ludności  oraz  zasobów naturalnych    przed skutkami klęsk żywiołowych. Wyposażenie Transgranicznego Centrum Ewakuacji i Pomocy Ludności  jest dostosowane do przyjęcia osób obu narodowości  w sytuacji ewakuacji oraz do uruchomienia stanowiska dowodzenia akcją ratowniczą.  Poza sytuacjami  kryzysowymi  TCEiPL będzie wykorzystywane jako wspólne zaplecze dydaktyczne dla bilateralnych inicjatyw w dziedzinie edukacji i prewencji . Dla podkreślenia  służebności TCEiPL dla lokalnych społeczności obu narodowości pomieszczeniom funkcjonalnym nadano nazwy, zgodnie z ich przeznaczeniem : Czeska Sala Prewencji i Polska Sala Prewencji.
Transgraniczne Centrum Ewakuacji  i Pomocy Ludności będzie prowadzić działalność w okresie trwałości w oparciu o wspólnie wypracowany Ramowy Harmonogram Działań.

W  latach 2009 /2010    zostały zakupione  pojazdy specjalistyczne o uzupełniających się funkcjach ratowniczo-gaśniczych oraz najnowocześniejszy    sprzęt prewencyjno –ratowniczy.
Gmina Miejska Piechowice  zakupiła pojazd specjalistyczny ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa drogowego marki Renault MILDUM 300 DXI 4x4. Samochód jest włączony do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego a jego użytkownikiem  jest Ochotnicza Straż Pożarna w Miechowicach.
Miasto Szklarska Poręba zakupiło pojazd specjalistyczny ratowniczo- gaśniczy z funkcją ratownictwa ekologicznego  MAN 13.280. Samochód jest włączony do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego a jego użytkownikiem  jest Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarskiej Porębie.
Gmina Kořenov  zakupiła pojazd specjalistyczny z funkcją odśnieżania i udostępniania  dojazdu do odciętych siedlisk  marki MERCEDES UNIMOG. Użytkownikiem pojazdu jest Ochotnicza Straż Pożarna w  Kořenovie. Użytkownikiem pojazdu jest Ochotnicza Straż Pożarna w  Kořenovie.
Miasto Harrachov  zakupiło pojazd specjalistyczny QUAD  z funkcją dojazdu w krótkim czasie do miejsc zagrożonych  w ekstremalnie  trudnym terenie  w warunkach zimowych i letnich. Użytkownikiem pojazdu jest Ochotnicza Straż Pożarna w  Kořenovie.

Gmina Stara Kamienica zakupiła skuter śnieżny,   sprzęt  prewencyjno ratowniczy  i  oraz sprzęt nowej generacji  chroniący zdrowie i życie ratowników, mianowicie:   
• motopompy  pływające Niagara  – 2 sztuki,
• motopompy duże  -  3  sztuki,
• sprzęt ratownictwa drogowego - zestaw hydraulicznych urządzeń ratowniczych LUKAS Premium Plus  w tym: agregat hydrauliczny LUKAS  P620 SG-S, hydrauliczne węże zasilające,   nożyce  hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy, zestaw do ciecia i wyważania i pneumatyczne poduszki wysokociśnieniowe.
• piły motorowe – 8 sztuk,
• radiotelefony nasobne  HYT TC-610   - 16 sztuk ,
• systemy powiadamiania selektywnego – 8 sztuk
• umundurowania bojowe strażaka  wraz z odpornym na płomień obuwiem gumowym – 42 komplety,
• rękawy przeciwpowodziowe – 16 sztuk,
• skuter śnieżny   POLARIS IQ Widetrak, 
• aparaty powietrzne  - 6 kompletów,
• zestawy  ratownictwa  medycznego PSP R1 z deską ortopedyczną i  szyną Kramera – 3 komplety.

Sprzęt prewencyjno - ratowniczy  został rozdysponowany  do użytkowania dla ośmiu  Ochotniczych Straży Pożarnych działających w Gminie  Stara Kamienica . 
 
W ramach projektu zrealizowano 3 warsztaty tematyczne  dla uczestników z Polski i Czech . Celem warsztatów było połączenie potencjałów lokalnego kapitału ludzkiego dla wypracowania  nowych powiązań transgranicznych  nakierowanych na podniesienie sprawności interwencji w sytuacjach klęsk żywiołowych przy poszanowaniu narodowych systemów prawnych oraz prawa wspólnotowego. W warsztatach wzięli udział specjaliści technik prewencyjnych i bojowych, przedstawiciele lokalnych placówek ochrony zdrowia
 i pomocy społecznej. Poprzez udział w warsztatach ich uczestnicy nawiązali kontakty instytucjonalne i indywidualne, które rozszerzą sieć współpracy środowisk poczuwających się  do odpowiedzialności za podnoszenie standardów  interwencji w przypadkach klęsk żywiołowych . 
Warszat 1 : Transgraniczny system monitorowania i zwalczania zagrożeń z uwzględnieniem narodowych systemów prawych. Efektem Warsztatu 1  jest wypracowany transgraniczny moduł monitorowania i zwalczania zagrożeń.
Warszat 2 :Transgraniczny system korzystania z usług  medycznych lekarza pierwszego kontaktu przez osoby dotknięte żywiołem. Efektem Warsztatu 2 jest wypracowany transgraniczny moduł korzystania z usług medycznych przez osoby dotknięte żywiołem
po obu stronach  granicy  bez względu na narodowość.
Warsztat 3 : Transgraniczny system organizowania pomocy socjalnej i wsparcia psychologicznego po obu stronach granicy dla osób dotkniętych żywiołem bez względu na narodowość. Efektem Warsztatu 3 jest wypracowany transgraniczny moduł  udzielania pomocy socjalnej i wsparcia psychologicznego dla osób dotkniętych żywiołem po obu stronach granicy  bez względu na narodowość.

Działaniem  podsumowującym projekt były wspólne ćwiczenia szkoleniowe z udziałem nowo zakupionych pojazdów i sprzętu prewencyjno-ratowniczego   przeprowadzone w celu przetestowania  kompatybilności informacyjnej, organizacyjnej i technicznej wypracowanych transgranicznych modułów postepowania .
Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze  sprawdzające współpracę transgraniczną w zakresie zwalczania skutków klęsk żywiołowych i katastrof w pasie transgranicznym oraz Powiatowy Plan Ratowniczy  ”JAKUSZYCE 2011” odbyły się w dniu 31.05.2011 r. odbyły się w Szklarskiej Porębie Jakuszycach.
Założeniem  ćwiczeń było zorganizowanie akcji ratowniczo-gaśniczej w górskim rejonie  przygranicznym  na obszarze leśnym na terenie imprezy masowej  przez podmioty ratownicze z Polski i Czech m.inn. w zakresie:
• likwidacji pożarów przygranicznych kompleksów sportowych  oraz terenów leśnych w trudnych warunkach górskich,
• sprawdzenie zawartych porozumień pomiędzy Gminami Partnerskimi w zakresie pomocy wzajemnej przy zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych,\
• sprawdzenie możliwości wykorzystania nowo zakupionego sprzętu do poprawy skuteczności zwalczania zagrożeń w rejonie transgranicznym,
• organizowanie wspólnych działań przez podmioty ratownicze po obu stronach granicy wynikających ze współpracy gmin partnerskich,
• sprawdzenie nowo utworzonego Transgranicznego Centrum Ewakuacji i Pomocy Ludności w zakresie udzielania informacji i opieki obywatelom Republiki Czeskiej, którzy zostali zablokowani na wyłączonym odcinku drogi krajowej A3.


Projekt został zrealizowany przez Wspólny Personel Projektu, który będzie kontynuował współpracę we Wspólnym Biurze Projektu w dziedzinie  wypełniania obowiązków  w zakresie sprawozdawczości i rozliczeń projektu. Wspólny Personel Projektu  zakończy pracę 
po zatwierdzeniu sprawozdania końcowego z realizacji projektu i przeprowadzeniu audytów  końcowych  przez narodowych Kontrolerów.

Zmieniony ( 29.06.2011. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

design by www.treephoto.pl