Nowy system gospodarki odpadami PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
26.08.2013.
 Z dniem 01 lipca 2013 r. gmina Piechowice stała się właścicielem odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy. Usługę odbioru odpadów komunalnych świadczy wyłonione w drodze przetargu konsorcjum składające się z firm: SIMEKO Sp. z o.o. oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników na odpady. W celu wykonania usługi odbioru odpadów pojemniki oraz worki należy wystawiać w dzień odbioru przed ogrodzenie nieruchomości, tak aby zapewnić swobodny dostęp przedsiębiorcy do pojemników. W przypadku braku ogrodzenia posesji prosimy o ustawienie pojemników w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla przedsiębiorcy.
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Piechowice zachowana jest następująca częstotliwość odbioru odpadów:
odpady zmieszane odbierane są w środy nie rzadziej niż co dwa tygodnie,
odpady ulegające biodegradacji:
- w okresie od 01 kwietnia do 31 października odbierane są w piątki co tydzień, 
- w okresie od 01 listopada do 31 marca odbierane są w piątki co dwa tygodnie,
szkło odbierane jest w pierwszy piątek miesiąca (raz w miesiącu). Harmonogram odbioru odpadów dostarczony został Państwu wraz z zawiadomieniem o nadanym indywidualnym nr rachunku bankowego do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Harmonogram ten dostępny jest również na stronie internetowej miasta Piechowice oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na konto Urzędu Miasta w Piechowicach na podany w zawiadomieniu indywidualny nr rachunku bankowego do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Proszę pamiętać również, iż w przypadku zaistnienia zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiana liczby osób przebywających na nieruchomości) lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych (np. w przypadku nieruchomości niezamieszkałych zmiana liczby pojemników na odpady) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany, zaznaczając na deklaracji, iż jest to korekta.  Wraz z korektą deklaracji należy złożyć pisemne uzasadnienie korekty. Opłatę w zmienionej wysokości należy wnosić za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Właściciele nieruchomości, którzy zdeklarowali, że będą segregować odpady na nieruchomości, zobowiązani są do zbierania  odpadów w osobnym pojemniku lub worku w następujący sposób:
szkło typu: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach, butelki po napojach alkoholowych, należy gromadzić w osobnym pojemniku lub worku koloru zielonego albo w pojemniku lub worku z napisem „szkło”;
odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne i zielone) typu: obierki i resztki warzyw i owoców, fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek i łupiny orzechów, resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, części roślinne (kwiaty doniczkowe, kwiaty cięte), skoszona trawa, połamane gałęzie drzew i krzewów, liście należy gromadzić w pojemniku lub worku koloru brązowego albo w worku koloru czarnego z napisem „bio”;
odpady zmieszane (pozostałe odpady) należy gromadzić w pojemniku lub worku koloru czarnego albo w pojemniku lub worku z napisem „zmieszane”.
Właściciele nieruchomości zamiast gromadzić bioodpady w pojemnikach lub workach mogą poddać je procesowi kompostowania w przydomowych kompostownikach.
Należy zatem pamiętać, iż w przypadku segregacji odpadów, ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych należy wydzielać odpady szkła i bioodpady. Tylko tak prowadzona segregacja odpadów na nieruchomości opisana w powyższym zakresie upoważnia mieszkańców gminy Piechowice do ponoszenia pomniejszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Z dniem 01 lipca br. uruchomiony został również mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK) na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Piechowicach przy ul. Bocznej 15. Do PSZOK czynnego we wtorki i czwartki w godzinach od 12.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00 mieszkańcy mogą przekazać bezpłatnie następujące rodzaje odpadów komunalnych:
- papier i makulaturę, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz szkło
- przeterminowane leki i chemikalia, tekstylia, w tym ubrania
- zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz  zużyte opony,
odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 100 kg/mieszkańca/ rok.
W imieniu konsorcjum firm informujemy również Państwa, że z dniem 30 czerwca upłynął termin  użytkowania pojemników stanowiących własność firm: SIMEKO Sp. z o.o. oraz MPGK Sp. z o.o. W przypadku woli dalszego użytkowania pojemników prosimy o pilny kontakt z przedsiębiorcami w celu podpisania nowych umów dzierżaw: SIMEKO Sp. z o.o.: tel. 75 64 28 065; MPGK Sp. z o.o.: tel. 75 64 20 100, 103, 106. Firmy oferują również możliwość wykupu pojemników.
Za wszelkie niedogodności wynikające z nie dotrzymania przez przewoźników terminów odbioru odpadów wskazanych w harmonogramie serdecznie Państwa przepraszamy.
Wszelkich informacji na temat nowego systemu gospodarki odpadami zasięgnąć można w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta w Piechowicach w pokoju nr 3 oraz pod nr tel. 75 75 48 923.
Zmieniony ( 26.08.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »Miasto w obiektywie
33.jpg

design by www.treephoto.pl