Organizacje pozarządowe
Redaktor: Administrator   
16.01.2009.

f1. PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI
Piłkarski Klub Sportowy LECHIA Piechowice

2. FORMA PRAWNA
stowarzyszenie

3. DOKŁADNY ADRES SIEDZIBY ORGANIZACJI
Rycerska 11, P-ce

4. DANE KONTAKTOWE
tel.500 050 418

www.kslechia.futbolowo.pl

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

5. WŁADZE ORGANIZACJI

prezes – Jarosław Bumażnik

v–ce prezes – Stanisław Trajnowicz

6. GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI
- promocja sportu
- organizacja imprez1. PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI
Stowarzyszenie Piechowice

2. FORMA PRAWNA
stowarzyszenie

3. DOKŁADNY ADRES SIEDZIBY ORGANIZACJI
Piechowicki Ośrodek Kultury

4. DANE KONTAKTOWE
tel. 606284076
www.stowarzyszenie.karkonosz.pl
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

5. WŁADZE ORGANIZACJI
prezes – Lech Rębisz

6. GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI
- Aktywizacja społeczności lokalnej w różnych dziedzinach życia miasta.
- Działania na rzecz promocji i rozwoju Piechowic
- Działania na rzecz rozwoju demokracji lokalnej
- Ekologia i ochrona flory i fauny oraz dzidzictwa przyrodniczego
- Organizowanie życia sportowo-rekreacyjnego


7. DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA
- organizacja imprez na terenie Piechowic
- udział w działaniach proekologicznych
- włączenie się stowarzyszenia w wybory samorządowe
- organizacja imprez połączonych ze zbiórkami na cele charytatywne


1. PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI
Polski Zawiązek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

2. FORMA PRAWNA
związek

3. DOKŁADNY ADRES SIEDZIBY ORGANIZACJI
Żymierskiego 53, P-ce (koło nr 9)

4. DANE KONTAKTOWE
604371296/0757612363

5. WŁADZE ORGANIZACJI
przewodnicząca – Krystyna Kowalik
v-ce przewodniczący - Henryk Janowski

6. GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI
- organizacja życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów i inwalidów


1. PEŁNA NAZWA ORGANIZAJI
Klub abstynenta „EDEN”

2. FORMA PRAWNA
klub

3. DOKŁADNY ADRES SIEDZIBY ORGANIZACJI
Żymierskiego 53a, P-ce (POK)

4. DANE KONTAKTOWE
0757617455

5. WŁADZE ORGANIZACJI
prezes - Józef Góral

6. GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI
- propagowanie trzeźwego modelu życia
- rozpowszechnianie wiedzy o chorobie alkoholowej
 - udzielanie informacji i pomocy w kwestii metod i sposobów leczenia

7. DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA
- organizacja turnieju piłki halowej
- turniej w boule
- organizacja pielgrzymek i wycieczek
- współorganizacja rajdu rowerowego
- współorganizacja Dnia Dziecka, Mikołajek
- zabawy i imprezy bezalkoholowe


1. PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI

Stowarzyszenie „Nasze zdrowie”

 

2. FORMA PRAWNA

stowarzyszenie

3. DOKŁADNY ADRES SIEDZIBY ORGANIZACJI
22-Lipca 42/8, Piechowice

4. DANE KONTAKTOWE
tel., fax 0757612406
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

5. WŁADZE ORGANIZACJI
prezes – Łukasz Małolepszy

sekretarz- Katarzyna Morawska

skarbnik- Irena Sallmann 

6. GŁOWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI
- profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży
- psychoedukacja dla nauczycieli i rodziców
- organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – sport i rozrywka jako przeciwwaga dla środków psychoedukacyjnych
- profilaktyka chorób nowotworowych

7. DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA
- profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez:
• organizację zajęć psychoedukacyjnych w szkołach
• organizację kolonii i obozów psychoedukacyjnych
- doskonalenie poziomu wiedzy nauczycieli poprzez:
• kursy, seminaria, szkolenia  z zakresu profilaktyki uzależnień
• doskonalenie zawodowe pedagogów szkolnych w zakresie psychoedukacji


1. PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI
Uczniowski Klub Sportowy „KROKUS” przy SP 1 w Piechowicach

2. FORMA PRAWNA
stowarzyszenie kultury fizycznej

3. DOKŁADNY ADRES SIEDZIBY ORGANIZACJI
Szkolna 6, P-ce (SP 1)

4. DANE KONTAKTOWE
tel., fax 0757612332
www.ukskrokus.prv.pl
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

5. WŁADZE ORGANIZACJI
prezes – Ewelina Jedziniak
v-ce prezes – Joanna Badacz

6. GŁOWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI
- krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
- szkolenie w dyscyplinach biathlonu i narciarstwa biegowego
 - organizowanie zawodów sportowych

7. DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA
- od 2000 r. miejsca w pierwszej 15-stce wśród 35 zarejestrowanych klubów biathlonowych
w Polsce, a w sezonie 2003/2004 najlepsze 8. miejsce


1. PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI
Klub Sportowy LECHIA Piechowice

2. FORMA PRAWNA
stowarzyszenie

3. DOKŁADNY ADRES SIEDZIBY ORGANIZACJI
Żymierskiego 53, P-ce

4. DANE KONTAKTOWE
tel. 608 600 585 e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

5. WŁADZE ORGANIZACJI
prezes – Przemysław Niedbalski
v–ce prezes – Zofia Grabias-Baranowska

6. GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI
- krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
- działania klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport
- promocja turystki i krajoznastwa
- aktywizowanie lokalnej społeczności
- podejmowanie i wspieranie działań na rzecz Integracji Europejskiej


 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI
Stowarzyszenie Michałowice

2. FORMA PRAWNA
stowarzyszenie

3. DOKŁADNY ADRES SIEDZIBY ORGANIZACJI
ul. Śnieżna 24, 58-573 Piechowice

4. DANE KONTAKTOWE                                                                                                                               
Prezes Jarosław Zawiślański tel. 502 492 356, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

5.WŁADZE ORGANIZACJI
prezes – Jarosław Zawiślański
skarbnik – Norbert Dynia
sekretarz – Sylwia Rychel -Widak

6.GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI
- aktywizacja społeczności lokalnej
- wspieranie wszelkich inicjatyw w zakresie społecznym i ekonomicznym -inicjowanie i popieranie działań mających na celu podnoszenie cywilizacyjnego gospodarczegożycia mieszkańców
- działania na rzecz promocji i rozwoju Piechowic- Michałowic
- współpraca z organami władzy państwowej i samorządowej w najistotniejszych dla mieszkańców dziedzinach życia społecznego i gospodarczego
- działania na rzecz rozwoju demokracji lokalnej
- inspirowanie działań ekologicznych, zmierzających do ochrony dziedzictwa przyrodniczego, dbałość o florę i faunę występującą na terenie
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy regionu, rozwój przedsiębiorczości, techniki i innowacyjności
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu


1. PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI
Stowarzyszenie Maracana Piechowice

2. FORMA PRAWNA
stowarzyszenie

3. DOKŁADNY ADRES SIEDZIBY ORGANIZACJI
ul. Piastów 2/1, 58-573 Piechowice

4. DANE KONTAKTOWE
Prezes Artur Strzałkowski- tel. 506 624 410
Członek Zarządu Robert Zapora – tel. 602 439 924
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć http:// maracana.futbolowo.pl

5.WŁADZE ORGANIZACJI
prezes – Artur Strzałkowski
członek zarządu – Rober Zapora

6.GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI
- upowszechnienie turystyki, sportu w szczególności poprzez promowanie piłki nożnej
- promowanie i propagowanie postaw obywatelskich
- poprzez sport rozwijanie nauki , kultury, oświaty
- poprzez sport przeciwdziałanie patologiom społecznym
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych


1. PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI
Stowarzyszenie Chór Parafialny „Harfa”

2. FORMA PRAWNA
stowarzyszenie

3. DOKŁADNY ADRES SIEDZIBY ORGANIZACJI
ul. Słowackiego 2, Piechowice

4. DANE KONTAKTOWE
tel. 783 081 181 e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

5. WŁADZE ORGANIZACJI
prezes – Tobiasz Andrzej
sekretarz - Wryszcz Celina
skarbnik – Bielecka Regina

6. GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI
- działalność artystyczna, kulturowa, oświata
- współpraca z osobami niepełnosprawnymi


1. PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI
Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Jeleniej Górze z/s w Piechowicach

2. FORMA PRAWNA
Stowarzyszenie

3. DOKŁADNY ADRES SIEDZIBY ORGANIZACJI
ul. Świerczewskiego 21 Piechowice

4. DANE KONTAKTOWE
tel. 75 64 97 270
http://lop.org.pl/
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

5. WŁADZE ORGANIZACJI
prezes – Zdzisław Gasz
v–ce prezes – Józef Szafran

6. GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI
- Edukacja ekologiczna w środowisku młodzieży szkolnej ( konkursy, piosenki)
- Dbałość o zapewnienie człowiekowi warunków życia w środowisku bezpiecznym dla jego zdrowia.
- Upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz kształtowanie kultury i etyki ekologicznej.
- Kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody i środowiska przyrodniczego


1. PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI
Ochotnicza Straż Pożarna w Piechowicach

2. FORMA PRAWNA
stowarzyszenie

3. DOKŁADNY ADRES SIEDZIBY ORGANIZACJI
58-573 Piechowice ul. Szkolna 4,

4. DANE KONTAKTOWE
tel. 506166021
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

5. WŁADZE ORGANIZACJI
Prezes - Waldemar Wojtaś

6. GŁÓWNE CELE STATUTOWE ORGANIZACJI
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.

Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

Upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej.

Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.


Zmieniony ( 15.10.2014. )